สพป.ตรัง เขต 1 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนความดีตามโครงการองค์กรคุณธรรมองค์กรแห่งความสุข สู่ Happy Workplace

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนความดีตามโครงการองค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งความสุข สู่ Happy Workplace และในการนี้ นางรัตนี ลิ่มพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเด็น แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ นายกฤช กาหยี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ตามโครงการองค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งความสุข สู่ Happy Workplace โดยการแบ่งกลุ่มทบทวนกิจกรรม ระดมความคิด นำเสนอกิจกรรมขับเคลื่อนความดี ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1