สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ Google Meet

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ พร้อมด้วย นางจันจิรา ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. นางสาวพุทธชาด ทองหยวก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 2. นายคำรณ สะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3. นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4. นาวสาวนิวาตี นิวาตโสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5. นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 6. นางสาวชยาภร สารีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 7. นางสาวพิมพ์วิภา บำรุงทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 7. ผู้อำนวยการโรงเรียน “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” จำนวน 6 โรงเรียน และ 8. ที่ปรึกษาหลักสูตร ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมลดาวัลย์ อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1