ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแสง (โรงเรียนขนาดเล็ก)

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” การปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุข การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน โดย นายยรรยง สินธุ์งาม ผอ.ร.ร.บ้านแสง อ.เหล่าเสือโก้ก นำตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระต่าง ๆ  : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว