ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแพง อ.เหล่าเสือโก้ก

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง โดย นายปรีชา ประเสริฐโส ผอ.ร.ร.บ้านแพง ให้การต้อนรับและนำตรวจการจัดอาหารกลางวัน ที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง โรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว