สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกล ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นางสมศิรัตน์ วรรณประวัติ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี นางสาวปัทมา เทียนเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ