สพฐ. ประชุมบรรณาธิการกิจผลงานการเขียนความประทับใจของนักเรียนและครู ที่มีต่อพระราชกรณียกิจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจผลงานการเขียนความประทับใจของนักเรียนและครู ที่มีต่อพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เล่ม โดยมี นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะทำงานกองบรรณาธิการกิจฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนัก ผู้บริหารกลุ่ม สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ และคณะทำงานจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสิ้น 31 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

.

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และได้เชิญชวนให้นักเรียนและครูที่มีความสนใจเขียนบทความประทับใจ หลังจากได้อ่านและชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบไปด้วยพระราชกรณียกิจทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการสืบสานงานพระพุทธศาสนา ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านการสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ และด้านนักการทูตสันถวไมตรี จากนั้นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกผลงานการเขียนความประทับใจ ส่งให้ สพฐ. รวบรวมผลงานการเขียนความประทับใจของนักเรียนและครูที่มีต่อพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่ง สพฐ.ได้รวบรวมผลงาน เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน ตามลำดับขั้นตอนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

.

ทั้งนี้ สพฐ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและครู ได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมีนักเรียนที่สามารถเขียนความประทับใจ บรรยายเป็นร้อยแก้วด้วยลายมือตัวบรรจง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงนักเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคุณครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ร่วมส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้นกว่า 800 ผลงาน อีกทั้งผู้ที่เขียนผลงานในครั้งนี้ ได้เรียงร้อยถ้อยคำ จากหัวใจของความปลื้มปิติ ในพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ด้วยพระปรีชาสามารถที่รอบด้าน พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานที่เลื่องลือทั้งภายในและภายนอก จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายในวโรกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ทำให้การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาผลงานทั้ง 4 เล่ม ประกอบด้วย ภาษาไทย 3 เล่ม และภาษาอังกฤษ 1 เล่ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เน้นความถูกต้อง ใช้ภาษาที่เหมาะสม อธิบายชัดเจน ตามกรอบที่วางไว้ ด้วยรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาในแต่ละส่วนของเล่มให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ อย่างสมพระเกียรติต่อไป