สพป.อุทัยธานี เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
เนื่องด้วยการประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือเป็นกลไกที่สำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ซึ่ง PISA เป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินผลนักเรียน แต่จะเป็นการประเมินในระดับนานาชาติ ดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา มีวุตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเน้นการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการใช้ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร ครูเข้ารับการอบรม จำนวน 145 คน