สพป.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่  นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อรับทราบการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา รวมถึงรายงานผลการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมร่วมวางแผนตามภารกิจงาน แนวทางการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2567