สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่ในระบบ OBEC Content Center

วันที่ 13 มิถุนายน 2567  นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่ในระบบ OBEC Content Center เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สร้างเครือข่ายครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดรวบรวมเป็นคลังสื่อ นวัตกรรม วีดิทัศน์สำหรับเผยแพร่ ที่สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้ และเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดเป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง