สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 9/2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 9/2567 นำโดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ประธาน อ.ก.ค.ศ. เพื่อร่วมกันพิจารณาการบริหารงานบุคคล อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และร่วมกัน ขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ของ ก.ค.ศ. และหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการ ได้รับทราบ และร่วมกันพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ