สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นางละออง หาญยากรณ์ ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT (1) จำนวน 70 คน และผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT (2) จำนวน 39 คน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจในรายละเอียด และตัวชี้วัดของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูลณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์