สพป.เลย เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อปลูกฝังป้องกัน สร้างเครือข่ายการสุจริตให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ดำเนินการมี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร ถอดบทเรียน (Best Practice) ครู กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี และกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต สพป.เลย เขต ๒ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม นำไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลสู่องค์กรได้ พิธิเปิดประธานได้นำผู้เข้าอบรม ร้องเพลงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต มอบเกียรติบัตรวิทยากร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม จำนวน ๑๕๒ คน วิทยากรมี รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูในสังกัด ผู้รับผิดชอบ นางสาวหงส์มณี ประสานทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน