สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนฯ ศึกษาธิการภาค 6 ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษายั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567 (ร.ร.บ้านคลองคุ้ย)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6  นำโดยนายบุญพฤกษ์ มะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ และคณะ ซึ่งเดินทางมาประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษายั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายชะลอ ลัคนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านคลองคุ้ย พร้อมด้วยนายก อบต.ปากแจ่ม/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
 
ผอ.สพป.ตรัง ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  และกล่าวถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนบ้านบ้านคลองคุ้ย ในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถขยายผลสู่ความยั่งยืน ตลอดถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซี่งนับว่าเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติงานในการทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการดำรงชีวิตประจำวัน