บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไปสมกับเป็นปูชนียบุคคลให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทวิชาชีพครู 2.ประเภทวิชาชีพผู้บริหาร 3.ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 4.ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้คัดเลือก โดย นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รับประเภท ผู้บริหารการศึกษา และ นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ได้รับประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์