สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะทำงานสรุปผลการประเมินห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการสุขาดี มีความสุข ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปผลการประเมินห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการสุขาดี มีความสุข ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสพฐ. ในการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาซึ่ง สพฐ. มีความตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอยโดยได้จัดทำโครงการสุขาดี  มีความสุข พร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำให้กับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 10 คน แต่ไม่เกิน 80 คน โรงเรียนละ 10,000 บาท ซึ่ง สพป.ตรัง เขต 2 มีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 38  โรงเรียน และ สพฐ. ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 80 คน ขึ้นไป ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำด้วย โดยให้สถานศึกษาในสังกัด รายงานผลการประเมินตนเองในระบบ OBEC Asset ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 5 ประการ คือ สะอาด สุขลักษณะ สะดวก สบาย สวยงาม