สพม.ราชบุรี ร่วมประชุมการนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นายบุญศรี บรรพแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นายกฤษฎา คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุกัญญา พิมพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอนและประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

นายปัฐกร เจริญธนาการ
Latest posts by นายปัฐกร เจริญธนาการ (see all)