ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ