สพป.ชลบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ดารณี  กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 นางศรีพรรณ  ชุมภูหมุด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1, 2,  3 และสหวิทยาเขตหนองใหญ่ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” เพื่อเยี่ยมเยียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับนักเรียน ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียนพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนต่อไป