ศธ. น้อมนำพระบรมราโชบาย หนุนขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่าน DLTV

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารของ ศธ. ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว อาทิ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เนื่องด้วย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมรับชมความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งรับฟังรายงานนโยบายการศึกษาจากหน่วยงานในสังกัด พร้อมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานการดำเนินงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบ DLTV การประเมิน การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งองคมนตรีพอใจกับภาพรวมการดำเนินการ และได้ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาครู รวมถึงฝากคุรุสภาที่เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแลมาตรฐานการผลิตครูให้มีคุณภาพ

.

ทั้งนี้ รมว.ศธ. และผู้บริหาร ศธ. ได้มีโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อรับทราบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นโครงการจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9  ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถือเป็นสิ่งดีและช่วยเติมเต็มปัญหาครูไม่ครบชั้นในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจากการเยี่ยมชมได้เห็นการจัดการเรียนรู้ Anywhere Anytime ตามนโยบาย ศธ. ที่ได้น้อมนำแนวคิดของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนครบชั้น และมีการศึกษาที่ดีขึ้น

.

ในส่วนของ สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิดตภาพรวม BIG DATA ของการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม และยังได้ใช้งานในโรงเรียนสังกัดอื่นด้วย เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯลฯ โดย สพฐ. เป็นศูนย์กลางเก็บฐานข้อมูลโรงเรียนที่ใช้ระบบสอนทางไกล นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อนำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบ best practice และขยายผลตามหลักการเพื่อนช่วยเพื่อน หากโรงเรียนใดมีความพร้อมก็จะมาดูแลโรงเรียนสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มีผู้เรียนจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.5 ล้านคน จากกว่า 2,000 โรงเรียน ที่มีจำนวนครูไม่ครบชั้น เนื่องจากปรับลดปริมาณครูตามอัตราส่วนของผู้เรียน ดังนั้น DLTV จึงเข้ามาเติมเต็มโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ได้รับสื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนว่าจุดไหนใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล  และหากอุปกรณ์การเรียนการสอนมีการชำรุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะให้ความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนการซ่อมบำรุง เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และหากสิ่งไหนที่เกินกำลังความสามารถของนักศึกษา ก็ดำเนินการจัดซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตามระเบียบ

.

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา และจะนำข้อเสนอแนะจากองคมนตรีมาดำเนินการขับเคลื่อนระบบ DLTV เป็นหลัก ในการให้สาระความรู้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และขอย้ำว่าไม่มีนโยบายยุบสถานศึกษา แต่จะควบรวมการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้การศึกษาทางไกล DLTV เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เรียนดี มีความสุข” ในทุกพื้นที่ต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ