สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ สำหรับครูหรือบุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในสถานศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ สำหรับครูหรือบุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในสถานศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบขั้นตอนแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบายระยะเร่งด่วน Quick win ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล