สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินงาน”โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ และเจริญภาวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ มีข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1