สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหา

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

แก้ปัญหาและการใช้ข้อสอบออนไลน์ในระบบ PISA STYLE ให้กับครูแกนนำ โดยมี

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวน 174 คน ณ หอประชุมโรงเรียน

กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ