สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และเพื่อให้คณะครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วย ณ โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก วีรธนา นรากรณ์ รอง สพป.สมุทรสาคร ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร ได้ร่วมลงพื้นที่ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมกับ คณะครู โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย)

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน – รร.บ้านดำเนินสะดวก