สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2557  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  “เรียนดี มีความสุข” และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง “เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน”  กิจกรรม “ร้านกาแฟเด็กน้อย” & เบเกอรี่   ซึ่งได้รับสนับสนุนจากโครงการ Connext ED. ณ โรงเรียนบ้านห้วยหัน  “กิจกรรมทักษะอาชีพ  Connext ED. ไข่ไก่อารมณ์ดี และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  ณ โรงเรียนบ้านโคกสง่า   พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน DLTV  โครงการ “สุขาดี มีความสุข”  โครงการอาหารกลางวัน ณ  โรงเรียนบ้านนาเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ โรงเรียนบ้านโสกรัง และ ตามหาคนเก่งนักเรียน ป.3 โรงเรียนหนองเบ็ญเจริญวิทย์  สอบ NT ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการตรวจเยี่ยม ทุกโรงเรียน ดำเนินการสนองนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นอย่างดี และเป็นแบบอย่างได้