ผอ.สพป หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาดง และโรงเรียนราษฎร์สามัคคี โดยได้เยี่ยมห้องเรียนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมได้ให้คำแนะนำกับครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของ สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”