สพป.อุบลราชธานี เขต 1 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนได้มีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพื่อให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 บูรณาการสู่การบริหารจัดการด้านการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบออนไลน์ทางแอพพลิเคชั่น ZOOM ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบุญฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว