ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครั้งที่ 8/2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ประธานอนุกรรมการ นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 ที่ประชุมมีเรื่องสำคัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ อาทิเช่น เรื่อง การกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เรื่อง ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาทั่วไป เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรื่อง ขออนุมัติผล การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 และการดำเนินงานอื่น ๆ