สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การน้อมนำศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ” ในการอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ