สพป.ตรัง เขต 2 ทอดผ้าป่าสามัคคีระดมเงินเข้ากองทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) จัดทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2” เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุได้รับผลกระทบทางร่างกายและจิตใจและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย สูญเสียที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหลัง โดยพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานอุปถัมภ์องค์ผ้าป่า นายภูวนัฐ สมใจ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รอง ผอ.สพป.ตรัง ผอ.กลุ่มงาน/หน่วย ของสพป.ตรัง เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของสพป.ตรัง เขต 2 ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน เช่น พลโท รักชาติ รัตนาศักดิ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายบัณฑิต คณะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง นายแผ้ว รุจิระนันทบุตร อดีต ผอ.สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายก อบจ.ตรัง นายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภา อบจ.ตรัง นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมทอดผ้าป่าฯ ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

กองทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ และประสบอุบัติภัย รายละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ช่วยเหลือมาจนถึง พ.ศ. 2567 จำนวน 167 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 534,200 บาท ขณะนี้เงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 มีเงินไม่เพียงพอในการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยในอนาคต จึงขออนุโมทนาบุญมาผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคและจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนการศึกษาฯ ดังกล่าวขึ้น