สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความความฉลาดรู้ของผู้เรียน (PISA) ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายวรายุทธ ทวีลาภ อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 47 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 141 คน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน PISA ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) และนำชุดฝึกต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีความพร้อมในการประเมิน PISA 2025 โดยมี ศึกษานิเทศก์และวิทยากรแกนนำทั้ง 3 โดเมน ร่วมเป็นวิทยากรใน 3 ห้องประชุมย่อย