สพฐ. เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรม “สพฐ. เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

.

โอกาสนี้ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป