กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

การประชุมทำความเข้าใจประเด็นการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมทำความเข้าใจประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ลงตรวจสภาพอาคารเรียนที่ขออนุญาตรื้อถอน ณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล อัตราจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ และอาคารประกอบโรงฝึกงานที่ขออนุญาตรื้อถอนเนื่องจากก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี และสิ่งปลูกสร้างชำรุดจนใช้ประโยชน์ในราชการไม่ได้ ณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี นางพันวลี ใจมั่น ผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินการ

ลงตรวจสภาพอาคารเรียนที่ขออนุญาตรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล อัตราจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงตรวจสภาพอาคารประกอบโรงฝึกงานแบบ ๓๑๒ (มิใช้ที่ราชพัสดุ) ที่ขออนุญาตรื้อถอน เนื่องจากก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน นางสาวอำพา ยะไม นางสาวศรีจันทร์ สามงามพุ่ม รอง ผอ.โรงเรียนวัดบางโฉลงใน และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินการ

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ — คณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.เขต (ครั้งที่ ๑ รอบระยะเวลา ๖ เดือน)

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑ รอบระยะเวลา ๖ เดือน) จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง และ นางจารุวรรณ บุญโต ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จังหวัดสมุทรปราการ

การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาคกลาง)
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานกรรมการพิจารณาสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนพร้อมคณะ ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาคกลาง) ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนสืบไป นางณัชชา ยอดยศ ผอ.โรงเรียนคลองบางน้ำจืด คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาคกลาง)
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนวัดหัวคู้

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผอ.สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานกรรมการพิจารณาสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนพร้อมคณะ ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาคกลาง) ระดับขยายโอกาสขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดหัวคู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนสืบไป นายสิทธิชัย บุญนาค ผอ.โรงเรียนวัดหัวคู้ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดสร่างโศก

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสร่างโศก พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายธรนิศ บุญทัน ผอ.โรงเรียนวัดสร่างโศก และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค.
ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค. (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนคลองกระแชงเตย

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคลองกระแชงเตย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดนาคราช

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนวัดนาคราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนคลองพระยานาคราช

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคลองพระยานาคราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง)

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดนิยมยาตรา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนวัดนิยมยาตรา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๔

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๔” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจง และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบ SCS (School Capacity System)

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจง และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SCS (School Capacity System) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ อันจะส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสืบไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนทุนเสมอภาค

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดโคธาราม

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนวัดโคธาราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตามโครงการ “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนวัดบางนางเพ็ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสืบไป

การประชุมชี้แจงขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ด้วยระบบแอพพลิเคชัน Digital Pension เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการสามารถรับเงินกองทุน กบข. และรับบำเหน็จบำนาญ รวมถึงสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report: SAR) ประจำปี ๒๕๖๖

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวันนี้ประกอบด้วย ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน โดยใช้วิธีการบรรยาย แบ่งกลุ่มปฏิบัติการและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน