สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดอบรมการใช้แพลตฟอร์มด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แพลตฟอร์มด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ครูผู้สอนงานทักษะอาชีพมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ นำทักษะไปพัฒนาผู้เรียนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนได้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว และโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชน และสังคมรู้จัก ผ่านแพลตฟอร์มด้านการตลาด “ตลาดออนไลน์สร้างรายได้ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ สพป.พิษณุโลก เขต 2” โดยมี ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2