การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไม่ทนต่อการทุจริต

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติฯ และนางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรยายพิเศษ การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ที่กัดกินสังคมไทย ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง หนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังค่านิคม “ไม่ทนต่อการทุจริต” และ “พอเพียง” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เริ่มต้นแต่สถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนและเยาวชน เยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าของชาติ อนาคตของประเทศชาติ ขึ้นอยู่กับพวกเขา การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ จัดขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร ได้เรียนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติและร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต เป็นเวทีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ปราศจากการทุจริต การส่งเสริมให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง คนดี ดำรงชีวิตสอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตของประเทศอย่างยั่งยืน (เกษม ทึมกระโทก : ภาพ)