มูลนิธิรักษ์เด็กนำคณะผู้บริหารจากองค์การคินเดอร์ นอท ฮิลเฟ ประเทศเยอรมัน ร่วมหารือพัฒนาเยาวชนลูกหลานแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 มูลนิธิรักษ์เด็กนำคณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์การกินเดอร์ นอท ฮิลเฟ (Kinder not hilfe; KNH) ประเทศเยอรมัน เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนลูกหลานคนงานข้ามชาติ (Migrant Youth Leaders) กับ ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายจันทร์ลอย สุรภีร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สืบเนื่องจากมูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation) ได้ดำเนินงาน โครงการเสริมพลังแก่กลุ่มผู้หญิงพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาแก่ลูกหลาน (MWEC) ซึ่งดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๒ ปีที่ผานมา โดยการสนับสนุนจาก องค์การคินเคอร์ นอท ฮิลเฟ (Kinder not hilfe; KNH) ประเทศเยอรมัน ผ่านสำนักงานประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักสองกลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มสตรีแรงงานข้ามชาติ ๒. กลุ่มเด็กและเยาวชนลูกหลานแรงงานข้ามชาติ จากสถานศึกษา พื้นที่เป้าหมาย ๓ โรงเรียน ได้แก่ ๑.โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ตำบลหนองหาร ๒.โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ ๓.โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ตำบลป้าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ชมภาพเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/drive/folders/1w3XY6IXi3srto3CACIVTcbT3KSXFPFqh