สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สาขาแม่ริม เรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายอุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู ได้มอบหมายให้นางรำพัน ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ได้ประสานติดตามการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งลงทะเบียนแก้ไขหนี้สินครูฯ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 รวมจำนวน 30 ราย ร่วมกับ นายวรพจน์ พุ่มตระกูล ประธานกรรมการหน่วยบริการอำเภอแม่ริมณ ณ หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (หน่วยบริการอำเภอแม่ริม) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้วิเคราะห์จัดกลุ่มการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้มอบหมายให้หน่วยบริหารประจำอำเภอทุกอำเภอ เป็นผู้ประสานแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ลงทะเบียนผ่านระบบแก้หนี้ สพฐ. (debtobec)ตามรายชื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แจ้งขอรับการช่วยเหลือ

3. ปัจจุบันข้าราชการครูในสังกัด ได้รับการปรับโครงการหนี้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย (อัตราเงินเดือนคงเหลือ ณ วันลงทะเบียนแก้ไขหนี้สิน น้อยกว่า 30% (17.15% อยู่ในกลุ่มสีแดง ปัจจุบันเงินเดือนหลังปรับโครงสร้างหนี้ เงินเดือนคงเหลือ มากกว่า 30% (30.15%) อยู่ในกลุ่มสีเหลือง

4. ให้ข้าราชการครูตามกลุ่มประเภทที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สามารถติดต่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจัดลำดับผู้ที่อยู่ในกลุ่มประเภทที่ 3 ปรับโครงสร้างหนี้เป็นลำดับแรก