++แม่ฮ่องสอน เขต 1 อบรมหลักสูตรต้านทุจริตในการจัดการเรียนการสอน++

^^^^^^  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทยต่อต้านคอรับชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน สร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา โดยสพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน  และประโยชน์ส่วนรวม  จิตพอเพียง  และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ  และไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอขุนยวม   จำนวน  78  คน   ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++++++

                       

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน