สพม.ลำปาง ลำพูน จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วย คณะบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การประกาศเจตจำนงสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน การบรรยายให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้งบประมาณ กิจกรรม No Gift Policy ณ ห้องประชุมปัญเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน