สพม.ลำปาง ลำพูน จัดประชุมและกลั่นกรองค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานการประชุมและกลั่นกรองค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” จัดโดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง ได้ขับเคลื่อนให้โรงเรียนมัธยมศึกษาค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับ “เครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” เพื่อกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “สถานศึกษาคุณภาพ พิเศษแห่ง สพฐ.” (OBEC Special)” ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง