กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.เลย เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้ามุกอาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน คำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พบปะบุคลากร แจ้งเรื่องการรับเสด็จ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เตรียมการจะเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ส่วนวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นวันรับเสด็จฯ เตรียมการจัดรถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะไปร่วม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งกำหนด การนัดหมายการเดินทางเข้ารับเสด็จฯ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ แจ้งภารกิจงาน และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย การเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต สนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ข้อ ๑ ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ Quick win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๕ สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต