ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศโรงเรียนในสังกัด ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม พบปะ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ และ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ