สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีคณะกรรมการประกอบด้วย นางจันจิรา ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา และผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 37 คน ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1