กลุ่มลำปลายมาศ ๓ ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕ ) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ หาแนวทางการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ให้สูงขึ้น โดยมี นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)