สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ ๓

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา 13.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3 โดยมีคณะวิทยากรแกนนำ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เขียงใหม่ เขต 1

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3 ประจำจังหวัดเขียงใหม่ เป้าหมายเป็นสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 แห่ง สถานศึกษาละ 2 คน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายสุเทพ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Cr. ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ