สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจาก นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ ผอ.ร.ร.บ้านโพนแพง โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ที่ดำเนินการและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1. ความพอเพียง 2. ความกตัญญู 3. ความซื่อสัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบ และ 5. อุดมการณ์คุณธรรม อย่างต่อเนื่อง จากนั้นได้ตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันซึ่งโรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการสูง และบริหารจัดการให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว Cr ศน.กิติคุณ จตุรภัทรวงศ์