สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา บรรจุใหม่

นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา บรรจุใหม่ เพื่อการครองตน ครองงาน ครองคน การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ และนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ รวมทั้งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการป้องกันไว้ก่อน คือการให้ความรู้การวางแผน การบริหารจัดการด้านการเงิน การดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร และผู้บริหารบรรจุใหม่กว่า 50 คน เข้าอบรมระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และห้องประชุมชาละวัน สพป.พิจิตร เขต 1