การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายสนิท ศรีคำเมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ซึ่งเป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 7 ราย และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ราย ณ โรงเรียนบ้านพุย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่