การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่สูง และพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐานให้แก่โรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีโรงเรียนที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 25 โรงเรียน