สพฐ. ร่วมหารือ มูลนิธิยุวพัฒน์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการร้อยพลังการศึกษา สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพเด็กไทยรอบด้าน

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานโครงการร้อยพลังการศึกษา กับ มูลนิธิยุวพัฒน์ นำโดยนายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อร่วมกันวางแผนและเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) โครงการร้อยพลังการศึกษา กับ มูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการร้อยพลังการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนรอบด้าน โดยในที่ประชุม ได้พิจารณาการทำงาน 9 โครงการสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือโครงการร้อยพลังการศึกษา ได้แก่ โครงการทุนการศึกษาและการประคับประคอง มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการ FOOD FOR GOOD โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (ICAP) โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการสื่อดิจิทัลวิชาคณิตและวิทยาศาสตร์ โครงการสื่อดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ โครงการแนะแนวรุ่นใหม่ และโครงการดูแลนักเรียนผ่านการบูรณาการด้านจิตวิทยาสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและคุณธรรม และการดูแลโภชนาการที่ดี ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะทำงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานหลอมรวมการดำเนินงานเป็น 1 โครงการใหญ่ หลอมรวมตัวชี้วัด วางแผนการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา เพื่อเป็นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณานำต้นแบบสถานศึกษาที่ดำเนินการประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดให้เกิดการต่อยอดการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจ โดยเตรียมสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกกว่า 500 โรงเรียน  นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่ริเริ่มและร่วมดำเนินการโดยหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ ขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพฐ. ให้สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนจำนวนมากขึ้น ครอบคลุมนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกภูมิภาค ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. รวมถึงนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายชีวิต สุขภาวะที่ดี และได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน