สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมายให้ นายกานตพงศ์ สุทธิประภา รอง ผอ. สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะการเรียนการสอนผ่านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ รู้จักรักธรรมชาติในท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากในห้องเรียน ได้ฝึกการสังเกต เก็บข้อมูล ทำการทดลองและสรุปผลการทดลอง และเพื่อให้รู้จักวิธีศึกษาธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผู้เข้ารับการอบรม คือ ครูสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ที่รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๘๘ คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรุษ แพงคำอ้วน ครูรางวัลเจ้าฟ้าจักรี ครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๐ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทักษะชีวิต แหลมสนแคมป์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สาขาโรงเรียนวัดสมมติเทพฐาปนาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง